Adatvédelmi nyilatkozat

Mert a biztonság alapvető

Adatkezelési tájékoztató

az AK Garden Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezeléseihez

 

Az AK Garden Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az adatkezelési műveleteiről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok alapján az alábbi tájékoztatást adja.

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

 • Adatkezelő

 

Adatkezelő neve: AK Garden Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (kereskedelmi név: Dunaliget Kert és Otthon)

Cégjegyzékszám: 13-09-175979

Adószám: 25312308-2-13

E-mail: iroknektek@dunaliget.hu

Cégkapu: 25312308#cegkapu

Honlap:

Képviselő: Gyebnár Anita

Telefon: +36202435552

 

Az adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben igyekszik kifejezni az adatvédelmi szabályokat, annak érdekében, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre az Adatkezelő a fenti elérhetőségeken keresztül áll rendelkezésre és adja meg a szükséges tájékoztatást. Az adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján, illetve üzlethelyiségében kerül közzétételre.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikor történő megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az adatkezelésben érintetteket a módosítások körének és hatályba lépésének megjelölésével.

 

 • Adatfeldolgozó

 

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az alábbiak szerint vesz igénybe adatfeldolgozókat.

 

 

 

 

online tárhely biztosítása, webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása

 

 

 

 

futárszolgálati tevékenység

 

 • Adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem köteles, az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselő nem jelöl ki.

 

 • A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjtött.

 

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

 

Időbeli hatály. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. április 1. napjától további rendelkezésig, módosításig vagy visszavonásig hatályos.

 

Személyi hatály. Jelen adatkezelési tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, azon személyekre, akiknek adatait e tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák (a továbbiakban: érintett), továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

Tárgyi hatály. Jelen adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által a webáruházban folytatott valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató alapelvei

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság – A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség – A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehetséges. Tilos a jelen pontba foglalt célokkal össze nem egyeztethető módon történő adatkezelés. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

Adattakarékosság – A személyes adatoknak az adatkezelési célok szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság – A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelési célok szempontjából pontatlan személyes adat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljön.

 

Korlátozott tárolhatóság – A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 

Integritás és bizalmas jelleg – A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság – Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

 

 • E-mailen illetve kapcsolatfelvételi űrlapon történő kapcsolatfelvétel

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám

érintett beazonosítása, érintettel való kapcsolattartás, az érintetti kérelem elintézése, az érinttet számára megfelelő tájékoztatás nyújtása

az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján

az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított

 

 • Telefonos kapcsolatfelvétel

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám

érintett beazonosítása, érintettel való kapcsolattartás, az érintetti kérelem elintézése, az érinttet számára megfelelő tájékoztatás nyújtása

az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján

a telefonos megkeresés beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított

 

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a beszélgetés kezdetekor az Adatkezelőt képviselő személy egyértelmű felvilágosítással szolgál az adatkezelés lényeges körülményeiről, így egyértelműen megjelöli az Adatkezelő személyét, az adatkezelés tényét, illetve az érintett számára annak lehetőségét, hogy jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető és megtekinthető az Adatkezelő fent megjelölt honlapján.

 

 • Felhasználói fiók

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, születési dátum

érintett felhasználói fiókjának létrehozása és annak kezelése, vásárlói kapcsolattartás

az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján

a felhasználói fiók törléséig

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy felhasználói fiók létrehozása a webáruházban történő vásárlás érdekében . Az adatkezelő a felhasználói fiók létrehozását pusztán lehetőségként kínálja, mely azért hasznos, mert a regisztrált vásárlóknak nem kell minden egyes vásárlás során megadniuk a személyes adataikat, illetve a regisztrált fiókon keresztül a vásárlás is nyomon követhető. A regisztráció során kért adatokat egy előre meghatározott űrlapon adja meg az érintett az Adatkezelő részére.

 

Az Adatkezelő megjegyzi, hogy a regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén az adatkezelésre jelen tájékoztató __. pontja az irányadó.

 

 • Fogyasztói panasz és minőségi kifogás

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, az előterjesztés helye, ideje, módja, a megrendelés száma, valamint minden olyan egyéb személyes adat, amit a fogyasztó megad

fogyasztói észrevételekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyintézési tevékenység

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése szerint

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, az előterjesztés helye, ideje, a megrendelés száma, valamint minden olyan egyéb személyes adat, amit a fogyasztó megad

szavatossági és jótállási

igényekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint

a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján 3 év

 

 • Webáruházi vásárlás

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, megrendelés száma

érintett mint vásárló beazonosítása, szerződéskötés, szerződés teljesítése (így különösen a házhozszállítás), egyéb szerződéses jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, vásárlói kapcsolattartás

az érintettel kötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

 

számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

számviteli kötelezettség teljesítése

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a vásárlástól számított 8 év

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben felhasználói fiókba belépve történik a vásárlás, úgy az érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő az adatbázisból nyeri ki. Az érintetteknek lehetőségük van ún. „” történő vásárlásra is. Ha az érintett a vásárlásnak ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt, azonban a jövőbeni vásárlások esetén újra meg kell majd adnia az adatait.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy a házhozszállítás iránti vásárlói igények teljesítése érdekében adattovábbítást végez az 1.2 pontban megjelölt logisztikai partnere felé. Az adattovábbítás jogalapja, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Az érintett adatok köre: a megrendelő neve, címe, telefonszáma, a szállítás címe, a távolság, a megrendelés száma, érintett egyéb személyes adatot tartalmazó a szállítás céljából releváns megjegyzése

 

 

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait _____________ (székhely: ­­­­­­­­­­­­­­_______________; Cg.: ___________; adószám: __________________) kezeli.

 

 • Hírlevél

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

teljes név, e-mail cím, telefonszám, IP cím

hírlevelek küldése, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések

az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján

a hozzájárulás visszavonásáig

 

 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a webshop meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybevétele során kisméretű adatfile-okat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyez el az érintett böngészőjében jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

 

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az érintett számítógépére, okostelefonjára vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközére, úgy hogy azokat az érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes oldal egy felhasználót felismerjen, illetve naplózni tudja azokat az időpontokat, amikor az adott felhasználó az oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik a weboldallal történő biztonságos kapcsolat létesítését, és a felhasználói élményt is növelik a weboldal tartalmának személyre szabása által.

 

Kezelt adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

 

 

 

 

 

 

 1. Érintettek jogai

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetők (Hozzájárulás visszavonásához való jog)

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az erre irányuló írásbeli kérelem megküldésével. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére, írásban adja meg a tájékoztatást.

 

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

 

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a mely törvényi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

 

 • Helyesbítés joga

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 

 • Törléshez való jog

 

az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri (amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása);
 3. hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve azt az adatot, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatkezelés jogellenes, ha:

 1. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 3. azt a bíróság vagy a Hatóság megállapította;
 4. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 5. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 

Az adattörlés korlátai:

Az adatkezelő nem törölheti a személyes adatot, ha az adatkezelés

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása érdekében szükséges;
 3. népegészségügy területét érintő közérdek védelme érdekében szükséges;
 4. az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • Eljárási szabályok

 

A személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 15 (tizenöt) nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 (tizenöt) napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

 

A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályba foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 • Az adatkezelés biztonsági elvei

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

 1. Jogorvoslatok

 

 • Adatkezelő

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, a panaszt írásban, vagy elektronikus úton a képviselőnek címezve a fent megadott elérhetőségeken keresztül kell benyújtani.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatkezeléssel kapcsolatban felügyeleti hatóságként eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: + 36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 • Bírósági Eljárás

 

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget az Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

 

Dunakeszi, 2023. április 28.

 

Itt majd pontosan meg kell határozni, hogy hol zajlik az adatkezelés.

 

 

 

Itt majd pontosítani kell a weboldalt.

 

 

Tárhelyszolgáltató

 

Websupport s. r. o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

 

Házhozszállítás

 

 

 

Maradhat itt a 3 év, vagy esetleg rövidebb időt szeretnél? (esetleg praktikusabb lenne a válaszadásig)

 

 

Itt is ugyanaez a kérdés.

 

 

 

Ez a lista igény szerint bővíthető(pl. vásárlási előzmányek, kedvencek listája).

 

Ammennyiben lehet “vendégként” is vásárolni.

 

 

 

Itt előfordul, hogy egyes webshopok 5 évig őrzik meg az adatokat, igazodva az általános elévülési időhöz.

 

 

Itt esetleg lehetőség lenne azt szabályozni, hogy mi történik akkor, ha nem fejezei be a rendelést (pl. tároljuk-e a már megadott adatokat, kosárba rakott termékeket).

 

 

Ennek a kitöltéséhez kéne tudnom, hogy pontosan milyen cookiekat használtok.

 

Még nincs fiókja?